Tuesday, March 22, 2005

79: Sa paglaganap ng kasamaan

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Sa paglaganap ng kasamaan
Sa ibabaw ng sanlibutan
Ang mga tao'y nahilig naman
Sa lahat ng mga kalayawan

(Koro)
Kapatid ko.. kapatid ko'y
'Yong ihayag ...'yong ihayag
Ang aral na ... ang aral na
Magliligtas... magliligtas
Sa kasalanan ng lahat
Ito ang lulunas

(2)
Sumulong tayo at ibandila
Kahit na tayo'y kinukutya
Aral ni Hesus ay ibalita
Sa lahat nang ito'y maunawa

(3)
Tibayan natin ang ating loob
Malapit nang dumating si Hesus
Ang pintuan Niya ay makipot
Tayo'y magpilit na magsipasok

(4)
Katubusan at kapatawaran
Ang kaligtasan nating tanan
Ang handa ng Dios sa kalangitan
Sa sinomang tatanggap ng aral.

<< Home

 • 101 Kontradiksiyon
 • Absurd Teaching
 • Ang Dating Daan
 • Ang Dating Daan Komiks I
 • Ang Dating Daan Komiks II
 • Absurd Teaching
 • Aubrey Consignado: Text Messages
 • Asia Tsunami Watch
 • Catholic Faith And Practice
 • Cellular Phones and Gadgets
 • Central Choral Group
 • Christmas in my Life>
 • Computer Tips & Tricks
 • Eli Soriano
 • Flowers: About, News & Information
 • Internet Tips & Tricks
 • Living In Metro Manila<
 • My Written Stories
 • Naked Pinoy
 • On Fitness And Health
 • Philippine Politics, Current Event and Happenings
 • Plans And My Future>
 • Stairway To Heaven
 • Stairway To Heaven - Photo
 • Website Traffic News, Tips and Tricks
 • Wonderful! Great! Totoo ba ito?>
 • World of Camera


 • Ang Akweng Daan

 • Ang Dating Daan Video Clips ni Eli Soriano

 • Ang Dating Daan Video Clips II ni Eli Soriano

 • Ang Dating Daan Audio Clips ni Eli Soriano

 • Ang Dating Daan Audio Clips ni Eli Soriano II

 • Ang Dating Daan Audio Clips ni Eli Soriano III

 • Mga Tinig sa Ilang - Pagbubunyag sa Ang Dating Daan

 • Eli Soriano at Ang Dating Daan - Kontradiksyon

 • Ang Dating Daan at ang kanyang mga Kasinungalingan

 • Ang Dating Daan Komiks 1 (ni Eli Soriano)

 • Ang Dating Daan Komiks 2 (ni Eli Soriano)

 • (Ang Dating Daan ni Eli Soriano) 101 Kontradiksiyon

 • All About Eli Soriano & Ang Dating Daan

 • Church of God International

 • Ang Katotohanan Tungkol kay Ginoong Eli Soriano at sa Kaniyang"Ang Dating Daan"

 • Papalit-palit, Kontra-kontra Doktrina ni Ingkong (Eli Soriano ng Ang Dating Daan)

 • Tuligsa ni Eli Soriano

 • Mga ang dating...Ang Dating Daan ni Eli Soriano

 • Linguistic Errors ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan

 • Q & A ng Ang Dating Daan ni Eli Soriano