Tuesday, March 15, 2005

72: Dalaga't binatang Kristiano

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(adapt. Ang Pipit)

May dalagang maganda
Malinis at matalino
Di mahuli ng tao
Mabilis at lubhang listo
Dahil sa lakas
At mayroong tulong ni Kristo
Di maibuwal nakasalig
Sa Bato na si HesuKristo
Kahit binatang mayaman
Maging siya'y gwapo
Ang payo ko'y mangagtigil
Mangabibigo lamang kayo

May binatang makisig matapat
Kay HesuKristo
Dalaga'y masasawi
Pag-ibig limutin ninyo
Walang iibig
Sa 'min kahit sino sa inyo
Sorry ninyong lahat
Iglesia'y h'wag dungisan
Tayo'y Kristiano

Oh kabataan
H'wag na tayong mangag-asawa
Malapit ang kawakasan
Nang mangaligtas sa parusa.

<< Home

 • 101 Kontradiksiyon
 • Absurd Teaching
 • Ang Dating Daan
 • Ang Dating Daan Komiks I
 • Ang Dating Daan Komiks II
 • Absurd Teaching
 • Aubrey Consignado: Text Messages
 • Asia Tsunami Watch
 • Catholic Faith And Practice
 • Cellular Phones and Gadgets
 • Central Choral Group
 • Christmas in my Life>
 • Computer Tips & Tricks
 • Eli Soriano
 • Flowers: About, News & Information
 • Internet Tips & Tricks
 • Living In Metro Manila<
 • My Written Stories
 • Naked Pinoy
 • On Fitness And Health
 • Philippine Politics, Current Event and Happenings
 • Plans And My Future>
 • Stairway To Heaven
 • Stairway To Heaven - Photo
 • Website Traffic News, Tips and Tricks
 • Wonderful! Great! Totoo ba ito?>
 • World of Camera


 • Ang Akweng Daan

 • Ang Dating Daan Video Clips ni Eli Soriano

 • Ang Dating Daan Video Clips II ni Eli Soriano

 • Ang Dating Daan Audio Clips ni Eli Soriano

 • Ang Dating Daan Audio Clips ni Eli Soriano II

 • Ang Dating Daan Audio Clips ni Eli Soriano III

 • Mga Tinig sa Ilang - Pagbubunyag sa Ang Dating Daan

 • Eli Soriano at Ang Dating Daan - Kontradiksyon

 • Ang Dating Daan at ang kanyang mga Kasinungalingan

 • Ang Dating Daan Komiks 1 (ni Eli Soriano)

 • Ang Dating Daan Komiks 2 (ni Eli Soriano)

 • (Ang Dating Daan ni Eli Soriano) 101 Kontradiksiyon

 • All About Eli Soriano & Ang Dating Daan

 • Church of God International

 • Ang Katotohanan Tungkol kay Ginoong Eli Soriano at sa Kaniyang"Ang Dating Daan"

 • Papalit-palit, Kontra-kontra Doktrina ni Ingkong (Eli Soriano ng Ang Dating Daan)

 • Tuligsa ni Eli Soriano

 • Mga ang dating...Ang Dating Daan ni Eli Soriano

 • Linguistic Errors ni Eli Soriano ng Ang Dating Daan

 • Q & A ng Ang Dating Daan ni Eli Soriano