Thursday, April 07, 2005

96: Ang Kristo'y Dios

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Tinig ng Dios lubhang matimyas
Sa kasalanan ay panlunas
Pusong lugmok sa dusa't hirap
Dois ay tumatawag

(Koro)
Si Kristo ang ating lapitan
Siya'y Verbo ng Dios na buhay
S'yay Salitang tunay na buhay
Ating kaligtasan

(2)
Ang Kristo'y di tunay na tao
Nang pasimula S'yay Verbo
Salitang nagkatawang tao
Sinugo sa mundo

(3)
Ang Kristo'y hindi nakilala
Ng ibang taong sumasamba
HIndi kahoy ni ang pintura
Hindi mag-aadya

(4)
Kung nais mo'y tunay na Kristo
Ang Kristong nanaog sa mundo
Tanggapin mo ang Evangelio
Utos tuparin mo

Read more...

95: Pag-ibig sa Kababayan

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Oh mga Romanong aming kababayan
H'wag ninyong isiping kayo ay kaaway
Kundi bagkus kayo'y aming minamahal
Tayo'y magka-bansa magkakaibigan

(2)
Ang isa nga lamang pinagtatalunan
Sa paniniwala tayo ay hiwalay
Sa aral ni Kristo kayo'y nangaligaw
Bunga ng di tapat na mga dayuhan

(3)
Sinisisi namin mga nagturo sa inyo
Pagkat isinisinsay ang aral ni Kristo
Ang nais nga lamang yumaman sa mundo
Kaluluwa ninyo'y walang paraiso

(4)
Kami'y nagtatapat huwag kaawayin
Ang katotohanan'y h'wag ninyong itakwil
Magbuklod ng puso Evangelio'y sundin
Iglesia ng Ama ang kanlungan natin.

(5)
Iglesiang Mag-Ama haligi't saligan
Ng katotohanan aitng kaligtasan
Darating si Kristo pagsam-samahan
Pasukan ng lahat mundo'y huhukuman

(6)
Di maiiwasan tayo'y mamamatay
Bubuhaying muli mula sa libingan
Matibay na tanda ating kamatayan
Hukuman ni Kristo tayo'y hahatulan

(7)
Laht ng tumtupad utos ng Kordero
Tiyak na siguro tungong paraiso
buhay walang hanggan ating matatamo
Lahat ng may ibig sam-sama tayo.

Read more...

94: Anti-Kristo

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Anti-Kristo ay ating makilala
Gawa't aral ay walang kapara
Pitong ulo sampu ang sungay niya
Ganid na lobo at may damit tupa

(2)
Anti-Kristo layuan at katakutan
Na malaong sa atin nagligaw
Lisanin natin hidwang kinagisnan
Sumunod tayo sa katotohanan

(3)
Anti-Kristo may tanda siyang inangkin
Anim na raan anim napu't anim
Sa mitra ng papa ating bilangin
Vicarius Filli Dei sa wikang latin

(4)
Anti-Kristo nagpahirap sa sumuway
Sinunog, binaril at pinatay
Binitay ang iba'y pinahirapan
At sinamsam pa ng kayamanan

(5)
Anti-Kristo kampon niya'y tinandaan
Ng tanda sa noo't kanang kamay
Upang ito'y tandang pagkakilanlan
Sa lahat ng kaniyang nasasakupan

(6)
Ang pahayag sa langit na sumisigaw
Tinig na sa atin ay nagsaysay
Lumbas ka sa kaniya aking Bayan
Sa parusa ng hindi ka madamay.

Read more...

93: Anti-Kristo

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Anti-Kristo makikita
AT makikilala
Sa pasyon ay mababasa
Tanda'y magbabadya

(Koro)
Ating makikita
Hula ng mga propeta
Malaong araw na
Di natin nakilala

(2)
Hayo't ating kilalanin
Nagliligaw sa atin
Panahon samantalahin
Si Kristo'y darating

(3)
Atin ngayong pag-aaralan
Lagda ni San Juan
Pahayag na ibinigay
Ng Korderong Buhay

(4)
Kasulata'y saliksikin
Isip ay pukawin
Pahayag ay unawain
Kilalanin natin.

Read more...

92: Iglesia ng Dios ang kaligtasan

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Ang Iglesia ng Dios katotohanan
Papasukan ng makasalanan
Kulungan ng tupa sa sanlubutan
Kristo ang umaakay

(Koro)
Ang kaligtasan na minimithi
(mga kababayan, magsama-sama na)
Ng kalahatan
(ang pagwawakas ay malapit na)
Ngayo'y sumilang
(buong puso kami na nag-aanyaya)
Sa lupang tinubuan
(ligtas tayo sa dusa)

(2)
Kayo ay huwag magaalinlangan
Ito'y Iglesiang di salapian
Aral ni Kristo na lubhang dalisay
Ang ating lalakaran

(3)
Ang sukatan natin ay Evangelio
Nang di madaya ng kahit sino
Ibang aral sa rito'y itawil mo
Wakas ay paraiso.

Read more...

Wednesday, April 06, 2005

91: Ito ay natago

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Mga kapatid kay Kristo Hesus
Lakasan natin ang ating loob
Sa ating mga pagtataguyod
Ng Evangelio ni Hesus

(Koro)
Ito ay natago
Nang malaong araw
Kaya tao'y nangaligaw ... naligaw
Ihayag sa lahat na pagpilitan
Ang kaligtasan ng tanan

(2)
Sumilang na ang katotohanan
Sa Dios ito'y S'yang kalooban
Kaya ang puso natin ay buksan
Iglesia ng Dios pasukan

(3)
Umasang matibay sa Dios Ama
Kay Kristo Hesus ay pakalara
Kristo Hesus din ang mag-aadya
Sa lahat nating kabaka

Read more...

90: Ang Kristo'y Dios

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

Ang Kristo'y Dios na nagkatawang tao
Sugo ng Ama sa mundo
Upang tubusin ang madlang sala ko
Ng dugo ng Kordero

(Koro)
Ang Kristo'y Binhing Salita
Nalihim sa hiwaga
Pantas di nakaunawa
Kaya tao ang wika.

(2)
Ang Kristong Salita ay sumasa Dios
At itong Salita ay Dios
Nagkatawang tao ay S'yay nanaog
Nangaral sa sinukob

(3)
Ito'y tunay nating masusumpungan
Sa loob ng Kasulatan
Kahit sinong tao'y makatutunghay
Mababasang malinaw

(4)
Kaya tao'y h'wag mag-aalinlangan
Ang Kristo ay Dios na tunay
Kaya Kristo'y totoo't panaligan
Ang tao ay bulaan

(5)
Sa disisiete singko ni Jeremias
Malinaw na nakasulat
Sumpain taong sa tao'y maglagak
Pagkat di maliligtas.

Read more...

89: Hayo na't ating ipagdiwang

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Mga kawal ni Kristo Hesus
Hayo na at ating ibantog
Ang pagkabayubay N'ya sa krus
Nang ang sala nati'y matubos

(Koro)
Hayo na't ating ipagdiwang
Aral N'yang tanging kaligtasan
Sa lahat ng dako ay isigaw
Ang gintong aral
Sa taong nangadidiliman
Nang ang puso't isip mabuksan
Upang tamuhin nila't makamtan
Ang langit na kaharian

(2)
Ang dahilan ng pagpanaog
Ni Hesu-Kristong Mananakop
Upang tayo ay magsipasok
Sa Banal na Iglesia ng Dios

(3)
Kay Kristo Hesus na nga lamang
Ang tao'y hindi hahatulan
Ito ang tanging matutunghan
Nasa Banal na Kasulatan

(4)
Kaya kung iyo nang marinig
Ang matatamis Niyang tinig
Pagkutya'y mga pag-uusig
Iwalay mo sa iyong dibdib.

Read more...

88: Kapatid kong Kristiano

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Atin nang iwagaywy
Ang dalisay na aral
Malaong isinisinsay
Relihiyo'y kinakal
Ng mga prayleng bulaan

(Koro)
Hayo't ipagwakasan kawal ng kadiliman
Ang mga maling aral na ating kinagisnan
Ang mga utos tao'y linani't itakwil mo
Sundin utos ni Kristo
Kakamtan mo'y Paraiso

(2)
Panahon nang gumising
Puso nati'y pukawin
Sa mga pagkahimbing
Katwiran ay hanapin
Na ikaliligtas natin

(3)
Tayo'y magbalik-loob
Puso'y ialay sa Dios
Buhay mo ay marupok
Singaw wika ni Hesus
Ang lahat ay matatapos.

Read more...

87: Hangad mo bang ikaw ay maligtas

Home | Network Update
ADD Komiks 1 | ADD Komiks 2 | ADD Komiks 3 | Ay Mali!
Eli Soriano | Ang Dating Daan | ADD Hymnario | 101 Kontradiksiyon

(1)
Hangad mo bang ikaw ay maligtas
Lumapit ka na sa kay Hesus
Sa kasalanang umaalipin
Ang tanging lunas si Hesus

(Koro)
Hesus kong may tangan ng buhay
Makapangyarihan (na tunay)
Siya ang tanging isinugo
Tumubos sa kasalanan

(2)
Nais mong kaluluwa'y malinis
Sa kay Hesus ka ay lumapit
Tagumpay mo ay lubos na lubos
Ang tanging lunas si Hesus

(3)
Kristo Hesus ang Siyang saligan
Ng Iglesia mong papasukan
Tiyak mong ito'y maasahan
HIndi tayo hahatulan.

Read more...